โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R011_07 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสุกัญญา พลศรีลา สำรองที่นั่ง
3. นายอิราวัฒน์ ชมระกา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • หลักการของการวิจัยเชิงปริมาณความสำคัญของมาตรวัดในแบบสอบถาม การกำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

 • การเปิดโปรแกรม การใช้เมนูของโปรแกรม?? และการตั้งค่าตัวแปรและการเปลี่ยนค่าของตัวแปร

 • ?การป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามในโปรแกรม?

 • การสร้างตัวแปรใหม่จากการคำนวณเงื่อนไขและการเลือกข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์???????????????????
  (การบริหารจัดการข้อมูล)

 • การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)?

 • การหาค่าสถิติพื้นฐาน (Descriptive statistic)? เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 • ?การหาค่าสถิติอ้างอิง (Inferential statistic) ??

  -การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเปรียบเทียบ (One Sample t-test, Independent t-test,?????? ????????????????Paired sample, t-test)

  -การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติ F-test (One Way Analysis of Variances, Two Way Analysis of Variances ฯลฯ) ?

  -การหาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi ? Square, Correlation

  -การพยากรณ์ด้วยสถิติ Regression

 • การอ่านผลและแปลผลจากการคำนวน

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานของการวิจัยเชิงปริมาณและสามารถใช้ประโยชน์ในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณผลได้?
 • ผู้เข้าอบรมสามารถคำนวณผลจากสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงได้?
 • ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านผลและแปลผลจากการคำนวณได้

 • หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม

สมัครอบรมวิชานี้