โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R010_02 หลักสูตรการสร้างโจทย์ในการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยผสานวิธีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
2. นางวรางคณา จันทร์คง สำรองที่นั่ง
3. นายเอกพล กาละดี สำรองที่นั่ง
4. นางสาวสุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวนิตยา เพ็ญศิรินภา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้