โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R010_01 หลักสูตรการสร้างโจทย์ในการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยผสานวิธีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • อุดมการณ์ของการวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยผสานวิธี
  • ประเภทของการวิจัยผสานวิธี 
  • กรณีศึกษาของการวิจัยผสานวิธีประเภทต่างๆ
  • การสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • กระบวนการของการวิจัยผสานวิธี และการเขียนโครงการวิจัย  
 ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของการวิจัยผสานวิธี  
  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจเข้าใจวิธีการสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวิจัยผสานวิธีได้ 

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  
       ผู้ที่สำเร็จเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สมัครอบรมวิชานี้