โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R009_02 หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ : เชื่อมโลกและห้องเรียนไว้ด้วยกัน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววชิราภรณ์ สังข์ทอง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้