โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R008_09 หลักสูตรการสร้างและใช้เครื่องมือในการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้