โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกมลชนก ลิ้มประยูร สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางkvorzap DMzuGeEQFLIeGDLHj สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 1,630 บาท
รายละเอียดวิชา:


หลักสูตรและหัวข้อในการฝึกอบรม

  • วิสัยทัศน์และกระบวนการจัดทีมงาน
  • พลังการสื่อสารและประสานงาน
  • กระบวนการเชื่อมโยงอารมณ์และสมอง
  • กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดภาพลักษณ์ทีมที่ต้องการ
  • ธรรมชาติความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ
  • การบริหารทีมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
  • กลยุทธ์การบริหารการขัดแย้งแบบธรรมชาติ
  •  แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ

***หมายเหตุ :   อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

สมัครอบรมวิชานี้