โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรชีวิตสำเร็จได้ด้วย Mindset
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 1,630 บาท
รายละเอียดวิชา:


หัวข้อในการฝึกอบรม

  • การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด วิสัยทัศน์ใหม่ของ Mindset
  • วิธีการปรับ Mindset เพื่อค้นหาจุดเปลี่ยนด้วยตัวเอง
  • การทำงานเชิงรุกด้วย Growth Mindset
  • การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบ Fix Mindset เป็นกรอบความคิดแบบ Growth Mindset
  • การสร้าง Growth Mindset ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • สร้างพลังใจให้มีความมุ่งมั่น และฝ่าฝันอุปสรรคในการทำงาน กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพสร้างผลลัพธ์และความสุขได้ตัวยตัวเองอย่างมีหลักการในการทำงานมากขึ้น พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสใหม่ ๆ กับโลกธุรกิจปัจจุบัน
  • สามารถหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรเพื่อให้ไปถึงจุดหมายเดียวกันได้อย่างเป็นทีม (Team work)

***หมายเหตุ :   อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

สมัครอบรมวิชานี้