โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่
อาจารย์ผู้สอน: ดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม สังกัด ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 1,630 บาท
รายละเอียดวิชา:


หลักสูตรและหัวข้อในการฝึกอบรม

 • พื้นฐานและแนวคิดการเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่
 • การเชื่อมโยงมูลค่าตามเวลา ดอกเบี้ย ผลตอบแทน และความเสี่ยง
 • ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายองค์การ กับการพยากรณ์ และงบการเงิน
 • การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร
 • โครงสร้าง อัตราดอกเบี้ย และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
 • Workshop งบการเงิน ความเสี่ยง และการเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุน
 • การวิคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการนำไปประยุกต์ใช้
 • การตัดสินใจเชิงเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยง
 • การบริหารความเสี่ยงผ่านการประกันภัย
 • Workshop การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โครงการลงทุน การประกันภัย

***หมายเหตุ :   อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

สมัครอบรมวิชานี้