โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการสร้างโจทย์ในการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยผสานวิธีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
2. นางวรางคณา จันทร์คง สำรองที่นั่ง
3. นายเอกพล กาละดี สำรองที่นั่ง
4. นางสาวสุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวนิตยา เพ็ญศิรินภา สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสิรีธร สุขเจริญ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 2.100 บาท
รายละเอียดวิชา:


หัวข้อในการฝึกอบรม

  • อุดมการณ์ของการวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยผสานวิธี
  • ประเภทของการวิจัยผสานวิธี 
  • กรณีศึกษาของการวิจัยผสานวิธีประเภทต่างๆ
  • การสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • กระบวนการของการวิจัยผสานวิธี และการเขียนโครงการวิจัย 

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของการวิจัยผสานวิธี  
  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจเข้าใจวิธีการสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวิจัยผสานวิธีได้ 

***หมายเหตุ :   อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

สมัครอบรมวิชานี้