โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.รวิดา วิริยกิจจา
ค่าลงทะเบียน: 1,630 บาท
รายละเอียดวิชา:


หัวข้อในการฝึกอบรม
  • การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (Disruptive Changes)
  • ความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง
  • ข้อมูลและเครื่องมือในการคิด      
  • กระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking)     
  • ขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักรู้ถึงโลกของการเปลี่ยนแปลง
  • ผู้เข้าอบรมทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือในการคิดวางแผน
  • ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ        
  • ผู้เข้าอบรมสามารถนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปใช้ได้

***หมายเหตุ :   อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

สมัครอบรมวิชานี้