โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววรารัตน์ เติมพันธ์ สำรองที่นั่ง
2. นายพิสุทธิศักดิ์ โรจนหัสดิน สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 1,630 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • จิตวิทยาการบริหารเชิงพฤติกรรมในยุค New Normal 4.0
 • ธรรมาภิบาลของภาวะผู้นำตามแนวทรงงาน ร.9
 • การสร้างทีมแกร่งและศิลปการบังคับบัญชา
 • วงจรแห่งความสำเร็จขององค์การ
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การ
 • การบริหารความขัดแย้งเชิงพุทธ
 • เทคนิคการให้รางวัลการลงโทษอย่างเป็นธรรม
 • หลุมพรางทางการบริหารของผู้นำ
 • ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีของสังคมการทำงานที่เปลี่ยนแปลง

ผลที่ได้รับจากการอบรม       

 • ผู้บริหารสามารถสร้างให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรได้  ทำให้เกิดพลังร่วมในองค์การ
 • ระบบงานและมาตรฐานจะถูกพัฒนาได้ด้วยผู้ปฏิบัติงานทุกคน
 • ผลผลิตและบริการมีการพัฒนาในอัตราที่สูงขึ้น
 • ลดช่องว่างทางเพศวิถีที่หลากหลาย

***หมายเหตุ :   อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

สมัครอบรมวิชานี้