โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปภาดา แห้วเพ็ชร สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 2,100 บาท
รายละเอียดวิชา:

หัวข้อในการฝึกอบรม
 • หลักการและแนวคิดของการพัฒนาองค์กร
 • หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร
 • การออกแบบโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร
 • เครื่องมือในการสำรวจปัญหา
 • เครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • เทคนิคการทำแผนเพื่อการพัฒนาองค์กร
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การเขียนรายงาน
 • การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจการใช้เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรทั้งเครื่องมือในการสำรวจ และเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 

***หมายเหตุ :   อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

สมัครอบรมวิชานี้