โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศิรินิธี พงษ์สัมฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายพิชชากร กรอบพุดซา ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวนันท์ณภัส กันทวี ลงทะเบียนแล้ว
4. นายธนพัต หมื่นบวร ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวกฤตภัค วรทิพยกร ลงทะเบียนแล้ว
6. นายครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายสมภพ เปิงทะมัง ลงทะเบียนแล้ว
8. นายอาทิตย์ รสธรรม ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวกัญรัตน์ เจือวิจิตรจันทร์ ลงทะเบียนแล้ว
10. นายสิริชัย บริบูรณ์กิจการ ลงทะเบียนแล้ว
11. นายปราโมทย์ ปาโต สำรองที่นั่ง
12. นายสรายุทธ สวนสำราญ สำรองที่นั่ง
13. นางนพรัตน์ พุทธาธร สำรองที่นั่ง
14. นายประจวบ ถี่ถ้วน สำรองที่นั่ง
15. นายวรชัย สุธาพจน์ สำรองที่นั่ง
16. นางสาวณัฐวัน ธีรรัชตรมย์ สำรองที่นั่ง
17. นายนิธิศ ขำศรี สำรองที่นั่ง
18. นายสุกริช ศิริธนานุกูลวงศ์ สำรองที่นั่ง
19. นายเทวัลย์ เรืองทอง สำรองที่นั่ง
20. นางชิดสุภางค์ กิตยาธิคุณ สำรองที่นั่ง
21. นายวรายุทธ แสงสรวย สำรองที่นั่ง
22. นางสาวอารยา ชวนประพันธ์ สำรองที่นั่ง
23. นางสาวบุษราคัม อดิตโต สำรองที่นั่ง
24. นายพีรยศ แสงทอง สำรองที่นั่ง
25. นางปริศนา คมรัตนปัญญา สำรองที่นั่ง
26. นางสาวประภาพร เซี่ยงหว็อง สำรองที่นั่ง
27. นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา สำรองที่นั่ง
28. นายณรงค์ บุตรดี สำรองที่นั่ง
29. นายภูวดิท หมู่พิมล สำรองที่นั่ง
30. นายพิชิต บุญช่วยสี สำรองที่นั่ง
31. นายชาคริส พงษ์วิริยะธรรม สำรองที่นั่ง
32. นายพิทักษ์ ธรรมรัตนพฤกษ์ สำรองที่นั่ง
33. นายณัฏฐ์ธกร ภวมัยภีระภัทร์ สำรองที่นั่ง
34. นายจุนรัชต์ วิวัฒนาพันธุ์ สำรองที่นั่ง
35. นายสุพัฒน์ กิตติเจษฎา สำรองที่นั่ง
36. นางพรสุดา ถี่ถ้วน สำรองที่นั่ง
37. นายเกียรติศักดิ์ เกตุสอน สำรองที่นั่ง
38. นายคณิต สุขรัตน์ สำรองที่นั่ง
39. นายนิติพัฒน์ รัฐสิทธิกุล สำรองที่นั่ง
40. นายเสริมพงษ์ หงษ์ไทย สำรองที่นั่ง
41. นางสาวสุภาวดี ทองพูน สำรองที่นั่ง
42. นายมนตรี คงวชิรวิทย์ สำรองที่นั่ง
43. นางสาววลัยลัก​ษณ์ บุญศิริ​ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนันท์ณภัส กันทวี ลงทะเบียนแล้ว
2. นายณัฐวุฒิ พูลสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวสูนิง สะดียามู สำรองที่นั่ง
4. นางสาวอัฐมา ชีวนิชพันธ์ สำรองที่นั่ง
5. นายสมภพ เปิงทะมัง สำรองที่นั่ง
6. นายมนตรี คงวชิรวิทย์ สำรองที่นั่ง
7. นายประจวบ ถี่ถ้วน สำรองที่นั่ง
8. นางชิดสุภางค์ กิตยาธิคุณ สำรองที่นั่ง
9. นางสาวอารยา ชวนประพันธ์ สำรองที่นั่ง
10. นางสาวมณีนุช มฑุการ์ สำรองที่นั่ง
11. นายวรชัย สุธาพจน์ สำรองที่นั่ง
12. นางสาวนิธิมา แซ่เหง่า สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.ณัฏฐ พิชกรรม , รศ.ศศิยา ศิริพานิช , รศ.ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มก.
ค่าลงทะเบียน: 2,250 บาท
รายละเอียดวิชา:

หัวข้อในการฝึกอบรม
  • การใช้พืชพรรณ                                    
  • ศิลปะกับการออกแบบสวน
  • การวางผังสวนในบ้าน
  • ขั้นตอนการจัดสวน/การปักผังและประมาณราคา 
  • สวนหย่อม
  • การดูแลรักษาสวน

หมายเหตุ :   อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

สมัครอบรมวิชานี้