โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสุมิตรา นาแสวง สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางวิไลลักษณ์ บุตรรักษ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายทศพร พรสินทวีวัฒน์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอติพร เลือดไทย สำรองที่นั่ง
2. นางสาวนิชานันท์ สุวรรณยี่ สำรองที่นั่ง
3. นางสาววราพร สุดโต สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ
ค่าลงทะเบียน: 1,100 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้