โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการบริหารเวลา (Time Management)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสิรินภา สินตระการผล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์รัตนา กลั่นแก้ว
ค่าลงทะเบียน: 1,040 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ทำอย่างไร?จึงจะบริหารเวลาให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ
  • ความสำคัญและคุณค่าของเวลา
  • พฤติกรรมที่เกิดจากความเข้าใจผิดในการบริหารเวลา
  • หลักในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
  • การจัดลำดับความสำคัญก่อน ? หลังของงาน
  • การวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • สาเหตุของการสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
  • วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลา
  • แนวปฏิบัติเพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน
  • การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขเวลาที่สูญเปล่า

หมายเหตุ :   อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

สมัครอบรมวิชานี้