โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตร“Why-Why Analysis : วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา”
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วรสิงห์ ถนอสิงห์
ค่าลงทะเบียน: 1,100 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้