โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสนธยา บุญเจริญกิจ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสุภาษิตา วิวัฒนชาติ สำรองที่นั่ง
3. นายนพดล รอดแก้ว สำรองที่นั่ง
4. นางสาวอภิสราธรณ์ ปัณณะมณีธนโชติ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวณิชชนันทน์ สวัสดิ์พานิช สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 1,790 บาท
รายละเอียดวิชา:

การเจรจาต่อรอง

      - การเข้าถึงเหตุจูงใจในการต่อรอง

      - แบบฝึกหัดเบื้องต้นในการเจรจาต่อรอง

      - ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง

 ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง

      - การเตรียมตัวก่อนการต่อรอง

                - แบบฝึกหัดการวางแผนการต่อรอง

                - การระบุขอบเขตที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง

                - การค้นหาประเด็นที่ใช้ในการต่อรอง

  แบบทดสอบตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเจรจาต่อรอง

      - พฤติกรรมหลักที่ใช้ในการเจรจา

      - พฤติกรรมย่อยที่ใช้ในการเจรจา

      - แบบฝึกหัด ผลของการใช้พฤติกรรมที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง

  กลวิธีการเจรจาต่อรอง

      - กลวิธีที่นักต่อรองนิยมใช้

      - เทคนิคการจัดการ กับการข่มขู่ในการต่อรอง

      - การปิดการเจรจาต่อรอง เพื่อบรรลุข้อตกลง     

หมายเหตุ :   อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM) 

สมัครอบรมวิชานี้