โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุทัศน์ชัย อัครธนกุล ลงทะเบียนแล้ว
2. นางลลดา โรจนเวทย์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวกัญทิมา สุขสำราญ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวพิชชากร คงประพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นายณัฐวุฒิ ปราบภัย ลงทะเบียนแล้ว
6. นายวีระชัย กัลยานิติคุณ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาววันนีย์ วาวิลัย ลงทะเบียนแล้ว
8. นายนายอนุรักษ์ อมรเวช ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวจันสุดา คำฉางข้าว ลงทะเบียนแล้ว
10. นายวรายุทธ์ สุขผล ลงทะเบียนแล้ว
11. นายอำนาจ อนันต์มงคลชัย ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวอรอนงค์ หยุ่มไธสง ลงทะเบียนแล้ว
13. นายณัฐกร เครือหงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาววิมลจิรา ชนิดนวล ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวภานุวัฒน์ เม่นประเสริฐ ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวนภสร สุนทรลีลากุล ลงทะเบียนแล้ว
17. นายรวมพล ทองขาว ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาวสมฤทัย สมัยกุล สำรองที่นั่ง
19. นางสาวนัฎฐา พานิชสมัย สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายภูมิพัฒน์ ทองอยู่ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสมใจ จันทร์เพ็ญ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวอรศศิพัชร์ พลาซักซ้าย สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายพรชัย ไพบูลย์ สำรองที่นั่ง
2. นางอัญชลี วิสาร สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสิรีธร สุขเจริญ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวนางสาวอติพร เลือดไทย สำรองที่นั่ง
3. นางสาวจิตรลดา มูประสิทธิ์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวพันธิภา ธนภูมิภัทธมล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 1,040 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้