โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. พิทักษ์ ใจดี ลงทะเบียนแล้ว
2. นายทองโรจน์​ โฆษิตวัฒนาพานิชย์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางอาริยา ยอดหล้า ลงทะเบียนแล้ว
4. นายกษิดิศ ใจเที่ยง ลงทะเบียนแล้ว
5. นายชวลิต สถิตย์สถาพร ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวธัญญพัทธ์ ไชยลักษมีธรมม ลงทะเบียนแล้ว
7. นายเกศแก้วทอง มหาคชเสนีย์ชัย ลงทะเบียนแล้ว
8. นายปนชัย สกุลดิษฐ์ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวธัญวรรณ นรจิตต์ ลงทะเบียนแล้ว
10. นายสุรเชษฐ โสภา ลงทะเบียนแล้ว
11. นายก้าน มูลเสนา ลงทะเบียนแล้ว
12. นายอภิวิชญ์ แซ่เตียว ลงทะเบียนแล้ว
13. นายปวาฬ มงคลประสิทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวแคทรียา พุ่มพวง ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวสุปราณี ฉินทอัครโรจน์ ลงทะเบียนแล้ว
16. นายรังสรร สุวรรณบุตร ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • ความรู้เกี่ยวกับชนิดของไส้เดือนดิน 
  • วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
  • ประโยชน์ของไส้เดือน
  • การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน
  • การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน
  • การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
  • ฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน
สมัครอบรมวิชานี้