โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรขนมสุนัขและแมวทางเลือก (ทำเองได้)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณัฐกฤตา ทิมอุดม ลงทะเบียนแล้ว
2. นางนภาพร ภมร ลงทะเบียนแล้ว
3. นายณธัชพงศ์ จิรวัฒนาพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวพิราพรณ์ พัฒนะสันติ ลงทะเบียนแล้ว
5. นายชัยธีร์ รัตนภาค ลงทะเบียนแล้ว
6. นายปวาฬ มงคลประสิทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายเปรมินทร์ ปิยจันทร์ ลงทะเบียนแล้ว
8. นายกฤตเมธ บุญเพ็ง ลงทะเบียนแล้ว
9. นายชาคริต เกิดสกุล ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวณิชรัตน์ พูลสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นายกุลเกียรติ จันทร์เพ็ง ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวพรรณกาญจน์ จุลวนิชรัตนา ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวน้ำฝน โอวศิริกุล ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวแพรจีน สนิทวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวชิตาพัณณ์ ทัศนชน ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวมุกดา น้อยฮวด ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาวอรุณี รอดผ่องผุด ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาวเสาวณิต ผ่องใส ลงทะเบียนแล้ว
19. นางสาวณัชชา เตชะสำราญ ลงทะเบียนแล้ว
20. นางสาวปาณิสรา จงฤกษ์งาน ลงทะเบียนแล้ว
21. นางสาวธรรณภรณ์ โกมารทัต ลงทะเบียนแล้ว
22. นางสาวธรวรรธนีย์ คัดนัมพรเลิศ ลงทะเบียนแล้ว
23. นางสาวพินาภรณ์ บัวพึ่ง ลงทะเบียนแล้ว
24. นางสาววิไลพร ศรีชมใจ ลงทะเบียนแล้ว
25. นางสาวภีญาณัฎฐ์ อัครวิวัชรภณ ลงทะเบียนแล้ว
26. นายอัครวัฒน์ สิทธิวงษ์โภคิน ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเสกสรร นาคดีล้วน ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวชุตาภา สัจจพงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวพัทยา เชื้อสุข ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวรมณี เชยสุนทร ลงทะเบียนแล้ว
5. นายอัฎฐกานต์ ภัยพิทักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
6. นายอทิฤต ทองสาย ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวนัทธมน ไตรรัตนาพร ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวศรัญญา สมบัติอนันตกร ลงทะเบียนแล้ว
9. นายไชยวัฒน์ ไชยสุต ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวไพรำ นามวัฒน์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวปิติพร ฤทธิเรืองเดช ลงทะเบียนแล้ว
12. นายนัทธพงศ์ เลิศอำนวยโชค ลงทะเบียนแล้ว
13. นายธิติภพ สุขุมาลชาติ ลงทะเบียนแล้ว
14. นายกนกพิชญ์ วีระเกียรติ ลงทะเบียนแล้ว
15. นายยุตล์ จันทวัชรากร ลงทะเบียนแล้ว
16. นายพงษ์พันธ์ หาญพันธ์พงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาวปณภัทร ลิ่มวชิรโชติ ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาวสุชานันท์ กันเสงี่ยม ลงทะเบียนแล้ว
19. นางสาววรินญา ภัทรางกูล ลงทะเบียนแล้ว
20. นายชนะพันธุ์ ตันแสงวิไล ลงทะเบียนแล้ว
21. นางสาวนนท์กวิน สุธัญไพศาล ลงทะเบียนแล้ว
22. นางสาวภัทรลภา ชูมณี ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:


  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุนัขและแมว อาหารสำเร็จรูป   
  • อาหารแบบปรุงเอง อาหารทางเลือก และรูปแบบของอาหาร   
  • โภชนาการ  วัตถุดิบ  ยีสต์  สารปรุงแต่งอาหาร    
  • สูตรอาหารสุนัขทั่วไป  สูตรอาหารสุนัขเฉพาะ
  • ปฏิบัติการ การทำขนมสุนัขและแมวแบบแห้ง 

  • การเตรียมส่วนผสม  การขึ้นรูป การอบทำให้แห้งด้วยไมโครเวฟ  

  • การบรรจุผลิตภัณฑ์ และการเก็บรักษา

หมายเหตู : วัสดุที่ผู้อบรมควรนำมา  :   ผ้ากันเปื้อน  หมวกคลุมผม  ผ้าเช็ดมือ

การทดสอบอาหาร

การบรรจุภัณฑ์

สมัครอบรมวิชานี้