โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรพื้นฐานการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจินต์จุฑา จุลจันทร์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวปัญญดา โชตะมังสะ สำรองที่นั่ง
3. นายศุภณัฐ อินทรานุกูล สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุวิชญา สิริยานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายนิวัฒน์ ทิพย์ภิรมย์ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวภรภัทร คงสมจิตร สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนิชานาฎ วุฒิบาทุกาจิตต์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายนิวัฒน์ ทิพย์ภิรมย์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปัญญดา โชตะมังสะ สำรองที่นั่ง
2. นายพงศ์ธนา อภิรัตน์ธนาดุล สำรองที่นั่ง
3. นายทศพร สมบัตินา สำรองที่นั่ง
4. นายวุฒิอรรจน์ ภารทวาชะ สำรองที่นั่ง
5. นายอดิศักดิ์ ผักก่า สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ศักดิ์ระพี นพรัตน์ ผู้ก่อตั้ง Finepx Studio
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • ทำความรู้จักเรื่องรูรับแสง สปีดชัตเตอร์ และ ISO 
  • การควบคุมปัจจัยต่างๆ ของแสงในการถ่ายภาพ 
  • การควบคุมปัจจัยต่างๆ ของสีในการถ่ายภาพ 
  • การจัดวาง Composition ของถ่ายภาพ 
  • ถ่ายภาพบุคคล เพื่อลองใช้ทฤษฎีที่เรียนในช่วงเช้า  
  • ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม :  ความเข้าใจการใช้กล้องดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง 
  • สามารถถ่ายรูปให้สวยงามเหมือนมืออาชีพ
สมัครอบรมวิชานี้