โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการพัฒนาความคิดพิชิต New Normal
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ สังข์เกษม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้