โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางภัทรสินี แสงก่ำ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้