โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน (KM)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสมใจ วงศ์บุญรอด สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด กระบวนทัศน์ใหม่ของ Km Concept 
  • ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  • การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบ success, Story telling, Action Review 
  • การค้นหา Tacit knowledge นำไปสู่ Explicit knowledge

สมัครอบรมวิชานี้