โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคชนะใจเพื่อนร่วมงาน
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์นิติ ยอดดำเนิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • การชนะใจเพื่อนร่วมงานมีความสำคัญอย่างไร  
  • องค์ประกอบในการชนะใจเพื่อนร่วมงาน 
  • เทคนิคและกระบวนการเข้าถึงผู้อื่น 
  • การแบ่งประเภทของบุคคล
  • เรียนรู้ธรรมชาติความต้องการของบุคคล
  •  ศิลปะในการเข้าถึงผู้คน ,
  • ช่องทางที่เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  • แนวคิดเชิงจิตวิทยาเพื่อการชนะใจเพื่อนร่วมงาน
  • ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
  • กรณีศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สมัครอบรมวิชานี้