โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ สังข์เกษม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • พฤติกรรมการทำงานแบบไทย 
  • ความหมายแห่งความขัดแย้ง 
  • ประเภทของความขัดแย้ง  
  • การใช้เทคนิคในการเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง   
  • Work Shop การเจรจาเพื่อลดหรือระงับความขัดแย้ง 
  • สรุปและนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สมัครอบรมวิชานี้