โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริง: Learning Outcome
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และ รศ. ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • สาระเบื้องต้นของ Learning Outcome และ Outcome-base Education ในทุกระดับ (หลักสูตร รายวิชา และหน่วยการสอน)
  • การถอดแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การกำหนดวัตถุประสงค์การสอน
  • แปลงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) สู่กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลการสอน
  • ฝึกปฏิบัติการเขียน Learning Outcome ทั้งในระดับหลักสูตร รายวิชา และหน่วยการสอน
สมัครอบรมวิชานี้