โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่สาธารณะ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพรณัชชา วุฒิวิริยะ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวชิชาญา วีระบุญจิตร สำรองที่นั่ง
3. นางสาวกัลยรัตน์ จันทรมหา สำรองที่นั่ง
4. นางสาวขวัญรัก สุวรรณรัมภา สำรองที่นั่ง
5. นางสาวนิธิมา ประกอบนันท์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • การพัฒนาบุคลิกภาพและหลักการพูดในที่สาธารณะ
 • การเตรียมการพูดในรูปแบบต่าง ๆ
 • กลยุทธ์การขจัดความประหม่าหน้าเวที
 • การใช้ถ้อยคำและน้ำเสียง สายตา ท่าทาง ประกอบการพูด
 • การพูดเพื่อจูงใจผู้ฟัง
 • เทคนิคการเล่าเรื่องที่ประทับใจ
 • หลักการพูดในโอกาสและพิธีการต่างๆ
 • การสร้างและเร้าอารมณ์ในการพูด

ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • อาการประหม่าลดลงเมื่อต้องเป็นผู้กล่าว สุนทรพจน์ ปาฐกถา นำเสนอ หรือผู้ดำเนินพิธีการ
 • กล้าเผชิญหน้ากับสังคมได้ทุกเวทีได้อย่างมั่นใจ
 • รู้จักควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลในการพูดและการฟัง
สมัครอบรมวิชานี้