โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D095_02 หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่สาธารณะ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุวิทย์ ธฤตกูร สำรองที่นั่ง
2. นางสาวนัชภรณ์ เทศวงศ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้