โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอุทุมพร สุทธิพรม สำรองที่นั่ง
2. นางสาวจันทนา นันต๊ะภูมิ สำรองที่นั่ง
3. นายบัญชา ใจตรง สำรองที่นั่ง
4. นายอุดมศิลป์ สุทธิสม สำรองที่นั่ง
5. นางสาวพิศมัย ทองเที่ยง สำรองที่นั่ง
6. นางสาวภาสินี ก้านจักร สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • กระบวนทัศน์ทีมงาน
 • ธรรมชาติความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ
 • ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีของทีมงาน
 • การบริหารทีมงานในยุคการเปลี่ยนแปลง
 • ภาวะผู้นำที่กำชัยชนะ
 • พลังการสื่อสารและประสานงาน
 • กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งแบบธรรมชาติ
 • กระบวนการเชื่อมโยงอารมณ์และสมอง
 • กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดทีมที่ต้องการ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • บุคลากรมีความผูกพันธ์กับสังคมการทำงานและองค์การอย่างเหนียวแน่น
 • ลดภาวะการขัดแย้งระหว่างบุคคลและองค์การ
 • เกิดความร่วมมือและประสานงานกันอย่างมีระบบ
 • ลดความสูญเสียขององค์การลงได้ทุกด้าน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดของตนเองให้เป็นบวกร่วม
 • ลดภาระการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
 • เกิด Outcome ที่พึงประสงค์ขององค์การอย่างยี่งยืน

สมัครอบรมวิชานี้