โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D093_02 หลักสูตรพัฒนาผู้สอนภายในองค์กร
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเทเรซา สิทธิพล สำรองที่นั่ง
2. เกศกัญญา วงษ์กล้าหาญ วงษ์กล้าหาญ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวกัญญารัตน์ โพธิลักษณ์ สำรองที่นั่ง
4. นางgrpmwhzgss oflAjIWYKmXcuZz สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์นิติ ยอดดำเนิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้