โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.รวิดา วิริยกิจจา
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผลกระทบและการเตรียมพร้อมรับมือ และ เครื่องมือในการคิดวางแผน รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่มีความจำเป็นที่ต้องทราบเพื่อให้ทันการณ์
 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนในการดำเนินการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
 • ตัวอย่างและการนำไปใช้
 • การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (Disruptive Changes)
 • ความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง
 • ข้อมูลและเครื่องมือในการคิด
 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking)
 • ขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ?ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักรู้ถึงโลกของการเปลี่ยนแปลง
 • ?ผู้เข้าอบรมทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือในการคิดวางแผน
 • ?ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
 • ?ผู้เข้าอบรมสามารถนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปใช้ได้สมัครอบรมวิชานี้