โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D080_03 หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายปรีชา หวังพิทักษ์ สำรองที่นั่ง
2. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.รวิดา วิริยกิจจา
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผลกระทบและการเตรียมพร้อมรับมือ และ เครื่องมือในการคิดวางแผน รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่มีความจำเป็นที่ต้องทราบเพื่อให้ทันการณ์
 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนในการดำเนินการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
 • ตัวอย่างและการนำไปใช้ 
 • การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (Disruptive Changes)
 • ความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง 
 • ข้อมูลและเครื่องมือในการคิด 
 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking)
 • ขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 •  ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักรู้ถึงโลกของการเปลี่ยนแปลง
 •  ผู้เข้าอบรมทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือในการคิดวางแผน
 •  ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ        
 •  ผู้เข้าอบรมสามารถนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปใช้ได้

 


สมัครอบรมวิชานี้