โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D079_03 หลักสูตรทักษะการคิดเพื่อพัฒนางานอาชีพ
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ประเภทของการคิดเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
  • ข้อแนะนำการพัฒนาทักษะการคิดใคร่ครวญ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
  • ฝึกปฏิบัติทักษะการคิดใคร่ครวญเพื่อพัฒนางานอาชีพ
  •  การคิดแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางานอาชีพ  
  • ฝึกปฏิบัติการคิดแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางานอาชีพ
  • การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
  • ฝึกปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานอาชีพ

สมัครอบรมวิชานี้