โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D078_03 หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การพูด-การเขียน)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณิชาภา ย้อนโคกสูง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ประเภทของการพูด-การเขียนในงานอาชีพ
  • รูปแบบและเนื้อหาการพูด-การเขียนในงานอาชีพ
  • ข้อแนะนำในการพัฒนาทักษะการพูด-การเขียน 
  • ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูด-การเขียนในงานอาชีพ

สมัครอบรมวิชานี้