โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจารุวดี พัฒนเวช ลงทะเบียนแล้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมาลินี เขียวสำริด ลงทะเบียนแล้ว
3. นางลภัสรดา กลางสูงเนิน ลงทะเบียนแล้ว
4. นายชัยวิชิต คงเส้ง ลงทะเบียนแล้ว
5. นายภาณุวัฒน์ ขำกิจ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวนุชนาฏ ภูธาตุเพชร ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวลลิตา นุ่มโพธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
8. นายเสริมเกียรติ ฉันทวิลาสกุล ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวทักษพร กรรณสูตร ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวอัชฌา ชูแสง ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวรจนา จำกัด ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวนุสรา สุปัน ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวโชติกา สุวรรณพานิช ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวเฌอริลิณญ์ ประทุมสุวรรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวปานทิพย์ จันทมา ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวบงกช เกอเค่ ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาวจิดาภา ผลานุสนธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาวกัลยรัตน์ พรหมบุญทอง ลงทะเบียนแล้ว
19. นางสาวณัฐธิดา มาลาทอง ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเบญจมาภรณ์ กิจเจา สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวภาสินี ก้านจักร ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวกฤติยา รักธรรม ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวสุวภา ภูษิตประภา ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวปิยชาติ ชนาทรธรรม ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวนันท์นภัส นกเงิน ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวรัชนีภรณ์ เรืองดิษยรัตน์ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายศศิวัฒน์ แป้นคุ้มญาติ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวฐาปณี ศรีสุข ลงทะเบียนแล้ว
9. นายธีรติ ไตรศักดิ์ศรี ลงทะเบียนแล้ว
10. นางพัชรนันท์ ยิ่งขยัน ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวจิรพรรณ ตันติพงษ์ศิริกุล ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวสิริพร เรืองหิรัญวนิช ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวพิริยา วงษ์พันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวธิดาภร เชื้อเพ็ชร์ ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์เทศ ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวนิธี นาคะประทีป ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาวสุกัณฐิกา มนัสสิทธิพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาววนิดา เปล่งทรัพย์ ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ 
  • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ  
  • การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การใช้คำ การใช้สำนวน การใช้ประโยค 
  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ 
  •  ฝึกร่างหนังสือราชการตามโจทย์ที่กำหนด  
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน  
  • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในวิธีการจดบันทึกรายงานการประชุม 
  • คำศัพท์ในการจดบันทึกรายงานการประชุม  
  • วิเคราะห์ตัวอย่างรายงานการประชุม  

สมัครอบรมวิชานี้