โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวมินทร์ธาดา เขียวทะเล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ
  • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ
  • การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การใช้คำ การใช้สำนวน การใช้ประโยค
  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ
  • ฝึกร่างหนังสือราชการตามโจทย์ที่กำหนด
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน
  • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในวิธีการจดบันทึกรายงานการประชุม
  • คำศัพท์ในการจดบันทึกรายงานการประชุม
  • ?วิเคราะห์ตัวอย่างรายงานการประชุม

สมัครอบรมวิชานี้