โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางเจริญจิตร ทองเกิด สำรองที่นั่ง
2. นางสาวจรวยพร สิงหราไชย สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกัญชรส โรจนแสงชัย สำรองที่นั่ง
2. นางสาวขวัญสิริณภรณ์ ฤกษ์ใหญ่ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวศินิตา โกลละสุต สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม
  • ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของรายงานการประชุม
  • การประชุม และรูปแบบของการประชุม
  • ส่วนประกอบของรายงานการประชุม
  • วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
  • การใช้ภาษาเขียนในรายงานการประชุม ได้แก่ การใช้คำ สำนวน ประโยค และการเขียนย่อหน้า
  • ปัญหาการเขียนรายงานการประชุม
  • บทบาทสมมติการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม
  • การจัดทำรายงานการประชุม
สมัครอบรมวิชานี้