โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม?
  • การประชุม และรูปแบบของการประชุม
  • ส่วนประกอบของรายงานการประชุม
  • วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
  • การใช้ภาษาเขียนในรายงานการประชุม
  • การเขียนย่อหน้า

สมัครอบรมวิชานี้