โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D075_22 หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววไลภรณ์ วรรณสังข์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. ดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก สำรองที่นั่ง
2. นางสาวอัมพา แซ่ลี้ สำรองที่นั่ง
3. ดร.กิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนำ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้