โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายคณาธิป ถิ่นหัวเสือ สำรองที่นั่ง
2. นางนวิยา จันทิมา สำรองที่นั่ง
3. นางสาวสุภาพร ทิมทอง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน
  • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ
  • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในหนังสือราชการ
  • การใช้ประโยคและการเขียนย่อหน้า
  • การร่างเนื้อหาในหนังสือราชการ
  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ

สมัครอบรมวิชานี้