โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D074_21 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเจริญ รอดอินทร์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง สำรองที่นั่ง
3. นางสาวณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้