โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D070_04 หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร(Strategy of Corporate Communication)
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้