โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D069_03 หลักสูตรการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคัดเลือกพนักงาน Gen y
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางdnxrpq FaELDSEMOMfCO สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

1.    แนวโน้มกระบวนการสรรหาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรในปัจจุบัน

2.    บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าทีมสัมภาษณ์และการแบ่งบทบาทในคณะผู้สัมภาษณ์

3.    Job Spec.และ Competency ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้คนที่เหมาะกับตำแหน่งงาน

4.    เครื่องมือในการคัดกรองประเมินผู้สมัครงานและการให้คะแนนการสัมภาษณ์

5.    การเตรียมคำถามเชิงพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งาน เพื่อการคัดเลือกผู้สมัครงาน Gen Y

6.    การทักทาย สร้างความคุ้นเคย และสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์ สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

7.    เทคนิคการสื่อสาร การสังเกตุ การวิเคราะห์บุคลิกภาพ ด้วยศาสตร์โหงวเฮ้ง

8.    การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ

9.    การปิดการสัมภาษณ์ การสรุปและประเมินผู้สมัคร ด้วยตารางเปรียบเทียบ และตัดสินใจ

10  ฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติการสัมภาษณ์งาน

 

 


สมัครอบรมวิชานี้