โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D067_08 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววรารัตน์ เติมพันธ์ สำรองที่นั่ง
2. นายพิสุทธิศักดิ์ โรจนหัสดิน สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้