โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายบุณพจน์ นทีศิริ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพัชรี กุลณาภูมิ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายChinnawoot Channawa สำรองที่นั่ง
2. นางสาวนภสร โสพิลา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก, อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

1. หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          - การออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

          - ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการออกเสียง

          - การเขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดงาน

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร

- บทบาท หน้าที่ของพิธีกร

- บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพิธีกร

          - การใช้ไมโครโฟน        

          - หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์

3. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 1

          - การเป็นพิธีกรในงานเป็นทางการ

          - การวิพากษ์ผลงานรายบุคคล

4. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 2

          - การเป็นพิธีกรในงานไม่เป็นทางการ

          - การวิพากษ์ผลงานรายบุคคล

5. สรุปเนื้อหาการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

สมัครอบรมวิชานี้