โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายบุณพจน์ นทีศิริ สำรองที่นั่ง
2. นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนภสร โสพิลา ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวกัญตา มินเจริญ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวจันทิมา ถาวรนาน ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวพัชราภรณ์ ป่งสุข ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวอินธุอร ธาตุไพบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวอรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวผาณิต เพียรทำ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวสุวัณณะศรี พิสูตร ลงทะเบียนแล้ว
9. นางศิริลักษณ์ เกศดี ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวกิตติยา ทรัพย์กุญชร ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวพัชราวดี เลิศปัญญาพล ลงทะเบียนแล้ว
12. นางดุสิดา ชุนหกิจ ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวเขมวัณย์ ตันติวงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอดิศักดิ์ ผักก่า สำรองที่นั่ง
2. นางสาววาสนา ฉ้วนกลิ่น สำรองที่นั่ง
3. นายอนุรักษ์ปภพ มีตน สำรองที่นั่ง
4. นางอัธยา เจริญพจน์ สำรองที่นั่ง
5. นางจิตชนา เชาวน์สังเกต สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค , อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

1. หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          - การออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

          - ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการออกเสียง

          - การเขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดงาน

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร

- บทบาท หน้าที่ของพิธีกร

- บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพิธีกร

          - การใช้ไมโครโฟน        

          - หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์

3. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 1

          - การเป็นพิธีกรในงานเป็นทางการ

          - การวิพากษ์ผลงานรายบุคคล

4. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 2

          - การเป็นพิธีกรในงานไม่เป็นทางการ

          - การวิพากษ์ผลงานรายบุคคล

5. สรุปเนื้อหาการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

สมัครอบรมวิชานี้