โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D065_09 หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศิริขวัญ จันพฤกษ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวงามจิต หน่ายทุกข์ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวกมลชนก วงศ์สวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
4. นายอัษฎายุธฌิ์ แก้วไทรย้อย สำรองที่นั่ง
5. นางสาวฐิตาภรณ์ กันศรีเวียง สำรองที่นั่ง
6. นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค , อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้