โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรชีวิตสำเร็จได้ด้วย Mindset
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด กระบวนทัศน์ใหม่ของ?Mindset
  • Mindset ของความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีในสังคม
  • การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบ Fix Mindset เป็นกรอบความคิดแบบ Growth Mindset
  • การค้นหาจุดเปลี่ยนด้วยตัวเอง
  • การปรับชีวิตเชิงรุกด้วย Growth Mindset
  • การสร้าง Growth Mindset ในการดำเนินชีวิต ครอบครัว และการทำงาน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • สร้างพลังใจให้มีความมุ่งมั่น และฝ่าฝันอุปสรรคในการทำงาน กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างผลลัพธ์ และความสุขได้ตัวยตัวเอง อย่างมีหลักการในการทำงานมากขึ้น พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสใหม่ ๆ กับโลกธุรกิจและ New Normal ปัจจุบัน
  • สามารถหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรเพื่อให้ไปถึงจุดหมายเดียวกันได้อย่างยั่งยืน?

สมัครอบรมวิชานี้