โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D060_04 หลักสูตรชีวิตสำเร็จได้ด้วย Mindset
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้